Legislativa České republiky

Péče o nemocné nejen se vzácnými onemocněními se řídí legislativou platnou na území České republiky. Zásadním předpisem je Zákon 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění jeho poslední novelizace.

Přímo vzácných onemocnění a jejich léčby se pak týkají následující právní předpisy:

Usnesení vlády České republiky z roku 2010 o schválení Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 až 2020

Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010 až 2020

V ČR dosud neexistovala jednotná koncepce pro vzácná onemocnění. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 (dále jen Národní strategie) shrnuje problematiku vzácných onemocnění z hlediska EU i ČR a navrhuje hlavní cíle a opatření ke zlepšení situace v dané oblasti v ČR. „Cílem Národní strategie je zefektivnit diagnostiku a léčbu vzácných onemocnění a zajistit všem pacientům se vzácným onemocněním přístup k indikované a vysoce kvalitní zdravotní péči a následné sociální začlenění, a to na základě rovného zacházení a solidarity.“

Zákon 378 z roku 2007 Sb. o léčivech, který zmiňuje přípravky pro léčbu vzácných onemocnění
V  § 11 zákon o léčivech ukládá Ministerstvu zdravotnictví činit opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče a přijímá opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých přípravků, které mohou být jako takové stanoveny, jakož i léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství.

Legislativa Evropské Unie

Nařízení Rady o léčivých přípravcích z roku 1999 pro vzácná onemocnění, které je platným zákoným předpisem pro všechny členské země EU
„pacienti trpící vzácnými onemocněními by měli mít právo na stejnou kvalitu léčby jako ostatní pacienti“

Doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění
„Rada doporučuje členským státům aby zavedly národní plány pro vzácná onemocnění, aby měli pacienti se vzácnými onemocněními univerzální přístup k vysoce kvalitní péči, včetně diagnostiky, způsobů léčby a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění na celém svém území na základě rovného zacházení a solidarity v celé EU“

Přímo vzácných onemocnění se týká Národní strategie pro vzácná onemocnění, na jejímž základě bude v roce 2011 vypracován i Národní plán pro vzácná onemocnění.